Humboldt-Universität zu Berlin - WINS

WINS People

Z

 

 

 

Fig.: Beckmann
 Volker Beckmann, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Beusmann
 Volker Beusmann, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Birner

 Regina Birner, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Bisaro
 Alexander (Sandy) Bisaro, Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Bokelmann
 Wolfgang Bokelmann, Prof. Dr.
 WINS Steering Group

 

 

 

 

Fig.: Cole

 Daniel Cole, Professor
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Crewett
 Wibke Crewett, Dr.
 WINS Coordination Team

 

 

 

​​​​​

Fig.: deMoor

 Tine De Moor, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Dombrowsky

 Ines Dombrowsky, Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Eisenack
 Klaus Eisenack, Prof. Dr.
 Chairman of WINS Steering Group

 

 

 

 

Fig.: Evans

 Tom Evans, Professor
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Bobylev
 Katharine Nora Farrell, PhD
 WINS Coordination Team, Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Luc Dinnissen
 Peter H. Feindt, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Gatzweiler
 Franz Gatzweiler, Dr.
 Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Gosh

 Ranjan Ghosh, Dr.
 Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Grundmann

 Philipp Grundmann, Dr.
 Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Hagedorn
 Konrad Hagedorn, Prof. Dr. Dr. h.c.
 WINS Steering Group

 

 

 

 

Photo: privat
Fig.: Hanisch

 Markus Hanisch, Prof. Dr.
 WINS Steering Group

 

 

 

 

Fig.: Hinkel

 Jochen Hinkel, Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Janssen
 Marco Janssen, Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Judis

 Renate Judis
 WINS Coordination Team

 

 

 

 

2017
Fig.: Kimmich
 Christian Kimmich, Dr.
 Associated Fellow

 

 

 

 

 

Fig.: Künneke

 Rolf Künneke, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Moss
 Timothy Moss, Dr.
 WINS Steering Group

 

 

 

 

Fig.: Niewöhner

 Jörg Niewöhner, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Ohara
 Sabine O´Hara, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Otto
 Ilona Magdalena Otto, Dr.
 Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Paavola
 Jouni Paavola, Prof. PhD
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Pahlwostl

 Claudia Pahl-Wostl, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Proestou
 Maria Proestou, Dr.
 WINS Coordination Team, Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Roggero
 Matteo Roggero, PhD
 Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Schleyer
 Christian Schleyer, Dr.
 Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Schlüter
 Achim Schlüter, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Sproul
 Christoph Sproul
 WINS Coordination Team

 

 

 

 

Fig.: Theesfeld

 Insa Theesfeld, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Thiel
 Andreas Thiel, Prof. Dr.
 WINS Steering Group

 

 

 

 

Fig.: Vatn
 Arild Vatn, Prof. Dr.
 Affiliated Faculty

 

 

 

 

Fig.: Subramanian
 Saravanan Veluswami Subramanian, Dr.
 Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Villamayor
 Sergio Villamayor-Tomas, PhD
 WINS Coordination Team, Associated Fellow, Visiting Scholar

 

 

 

 

Fig.: Yu
Lu Yu, Dr.
Associated Fellow

 

 

 

 

Fig.: Zikos

 Dimitrios Zikos, Dr.
 WINS Coordination Team